Uwagi na temat chronologii

Uwagi na temat chronologii baroku zamknijmy stwierdzeniem, iż barokowi w literaturze polskiej towarzyszyły analogiczne zjawiska w dziedzinie naszej sztuki, która dla piśmiennictwa stanowi zawsze jeden z najbliższych punktów odniesienia. Wczesny barok trwał tu mniej więcej od przełomu wieków XVI i XVII do roku 1630, okres baroku dojrzałego przypadał na lata pomiędzy rokiem 1630 a 1670. Potem nastąpiło zróżnicowanie baroku i jego przejście w nurt klasycystyczny oraz w nurt rokokowy. Proces ten trwał aż do pierwszej połowy XVIII wieku.

Tlo polityczno-społeczne i kulturalne. Mówiąc na temat tzw. tła literatury danego okresu, czyli na temat zewnętrznych, bardzo złożonych zazwyczaj i zmieniających się ciągle uwarunkowań twórczości, a także całokształtu życia literackiego, mamy na myśli dwa podstawowe wymiary określające wszelką działalność człowieka: czas i przestrzeń. Również i barok uwarunkowany był historycznie oraz przestrzennie. „Kontekst historyczny” baroku polskiego stanowią na pierwszy rzut oka wojny. Sytuację przestrzenną natomiast określić by można jako odwracanie się od Europy Zachodniej i zainteresowanie kierunkiem wschodnim. Obydwa te najogólniejsze wyznaczniki zewnętrzne kultury narodowej znalazły nad wyraz częste odzwierciedlenie w twórczości literackiej oraz stylu życia, w obyczajach, a nawet w stroju.

Leave a Reply