Romantyczna ludowość

Romantyczna ludowość ma dwie zasadnicze odmiany raczej niż fazy, gdyż obecne są obie, choć w różnych proporcjach, w twórczości pierwszego i drugiego pokolenia romantyków polskich. Pierwszą chronologicznie była postawa wspólna wtedy całej intelektualno-artystycznej Europie, nawiązująca do zainteresowań Herdera (antologia Pieśni ludowych,

– 1779. wspaniały i głośny owoc pasji zbierackiej autora) i jego tez o ludowo-narodowym charakterze oraz pochodzeniu wielkich arcydzieł światowych: Biblii i eposów legendarnego Homera. Herder uważał, że miały one zbiorowego autora: lud, są więc wynikiem jego kultury i wielowiekowych doświadczeń. Lud pełni funkcję fundamentu kulturowego w Her- derowskiej koncepcji narodu jako duchowej wspólnoty. Zaczyna się szerzyć naukowo-artystyczny ruch zbieractwa pieśni ludowych.

Leave a Reply