Reformatorskie przedsięwzięcia obozu królewskiego

Reformatorskie przedsięwzięcia obozu królewskiego wzbudziły czujność Prus i Rosji, a próby przeprowadzenia zmian ustrojowych w drodze niemal zamachu stanu spotkały się ze stanowczym sprzeciwem tych mocarstw. W 1768 roku Katarzyna II uroczyście gwarantowała Rzeczypospolitej „na wieczne czasy, jej konstytucję, formę rządu, wolność i’ prawa”. Gwarancje sankcjonowały stan faktyczny od dawna istnie-jący, były jednak nie tylko prestiżową porażką króla Stanisława Augu- sta, Rozsądni politycy nie mogli już żywić najmniejszych nawet złudzeń, że można w Polsce cokolwiek zmienić wbrew woli potężnych opiekunów, nie narażając kraju na interwencję zbrojną. Z drugiej strony musieli się liczyć z faktem, że narzucanie obcej woli narodowi chlubiącemu się „złotą wolnością” wywoła stan oburzenia. Bezpośrednią przyczyną wybuchu było prowokacyjne porwanie senatorów z rozkazu rosyjskiego ambasadora Repnina. W lutym 1768^_roku w Barze na Ukrainie została zawiązana^ konfederacja wymierzona zarówno…?rzęciwko rosyjskiej dominacji, jak i dziełu reforrny..,,QbQzu_krQlewskie.g.Q^A Czteroletnia wojna, w której wojska Katarzyny II walczyły jz konfederatami, doprowadziła do spustoszenia kraju i w konsekwencji da – pierwszego rozbioru Polski. Ideologia konfederatów, wyrosła z sarmackiej kultury, nawiązywała do staropolskiej religijności zespolonej z etosem rycerskim wyrażało ją popularne hasło „wiara i wolność”. Istniejąca od samego początku panowania Stanisława Augusta literatura opozycyjna korzystała z dawno już wypracowanych sposobów wyrażania opinii za pomocą rękopiśmiennych tekstów, które krążyły po całym kraju i trafiały do ksiąg domowych szlachty, tzw. silva rerum (’las rzeczy’).

Leave a Reply